سعید زاهد

فایل بسیار مهم شروع فاز جدیدی از ورود به (( عصر جدید))

فایل بسیار مهم شروع فاز جدیدی از ورود به (( عصر جدید))

بارها گفته شده که در سال 2020 وارد مرحله ی جدیدی از یک زندگی جدید در روی سیاره ی زمین شده ایم. ساختار حضور در زمین و قوانین عوض می شود. اگر شما هماهنگ با این تغییرات پیش بروید قطعا تغییرات را به نحو احسن در جهت رفع خواسته های خودتان جذب خواهید کرد و قوانین جدید را هم متوجه خواهید شد و زندگی شما منطبق با شرایط جدید خواهد بود.
ولی نه اگر مثل میلیون ها نفر دیگر نپذیرید و بگویید که چرت و پرت است؛ یعنی چی عصر جدید و عصر قدیم، که این ها بی خود است. در واقع شما همین جا درجا خواهید زد.
جهان هستی به سمت ماهیت جدید می رود ولی شما در گذشته ی خودتان خواهید ماند و به شدت دچار درد و رنج خواهید بود.
برای ادامه مطالعه به پادکست مراجعه کنید.

خروج از نسخه موبایل