سعید زاهد

راهکاری از آگاهی درون برای پاکسازی و رها شدن از نیازها و وابستگیها

راهکاری از آگاهی درون برای پاکسازی و رها شدن از نیازها و وابستگی ها

ما به عنوان انسان در این سیاره ی زمین به وسیله ی انرژی داریم زندگی می کنیم ولی همه ی ما می دانیم که قرار نیست بیاییم و ثابت کنیم که انسان و همه چیز با انرژی کار می کند.
شاید صدها سال قبل سخت بود اینکه ما بتوانیم این حرف را بپذیریم ولی الان دیگر ما به آن آگاهی رسیده ایم، علم ما به این آگاهی رسیده است که ما از انرژی هستیم، انرژی در واقع همان منبع حیات، سرچشمه ی حیات و منبع هستی است و هر لحظه در درون خودمان هر ثانیه این را دریافت می کنیم و به خاطر همین است که ما زنده هستیم و داریم نفس می کشیم.
تمام آن چیزهایی که قرار است ما در زمین در بعدی که الان در آن هستیم به صورت فیزیکی دریافت کنیم، جنس همه از انرژی است. همه ی چیزها و همه ی خواسته هایی که داشته باشیم صد درصد از انرژی است. منبع انرژی هم در درون ما و در این لحظه جاری است و ما همان سرچشمه انرژی هستیم، پس زمانی که قانون در روی این جهان هستی و زمین قرار شد جاری شود که ما تمام خواسته هایمان را باید از این انرژی و از این منبع دریافت کنیم، با آگاهی و با توجه خودمان ، این برای همه جاری شده بدون استثنا.
الان یک نفر بیاید و خارج از قانون عمل کند مثلا، کسی خواسته ای دارد و آن خواسته را از نفر دیگری بگیرد، در واقع منحرف شده است؛ به جای اینکه آن را از درون خودش، از منبع هستی، از خدا دریافت کند، رفته به جاده ی انحرافی و از یک شخص و یا وسیله ی دیگری می خواهد آن را بگیرد.
وقتی این اتفاق می افتد ما از تعادل خارج می شویم چون قانون جهان هستی را نقض کرده ایم یعنی یک چیزی را از بیرون آورده ایم و گذاشته ایم جای آن انرژی و این باعث از تعادل خارج شدن سیستم زندگی و انرژی ما می شود.
برای ادامه مطالعه به پادکست مراجعه کنید.

خروج از نسخه موبایل